Algemene voorwaarden van C-Generations eigenaar van www.coennuijten.nl

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Coen Nuijten-webshop overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen. Door een bestelling te plaatsen geef je aan dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Prijzen, aanbiedingen en overeenkomsten

Een overeenkomst tussen Coen Nuijten en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst en heeft betaald en daarna van Coen Nuijten op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Coen Nuijten de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

Coen Nuijten garandeert dat de prijzen binnen de webshop niet worden verhoogd, tenzij economische en/of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Alle aanbiedingen gedaan op de website van Coen Nuijten zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Coen Nuijten behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (btw). Bij een besteding van €25,- of meer verzendt Coen Nuijten de artikelen gratis. Voor bestellingen in Nederland onder de €25,- wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €4,95 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor Europa zijn de kosten €6,00 per bestelling. Buiten Europa levert Coen Nuijten helaas niet.

Levering/verzendingstermijnen

 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Dit staat aangegeven op onze website. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken drie tot vier werkdagen na ontvangst van de bestelling,

tenzij op de website van Coen Nuijten bij de beschrijving van het betreffende product anders is aangegeven. De verzendtijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

Retourneren

Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Coen Nuijten te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of telefoon) aan Coen Nuijten te melden. De klant dient het product – na overleg met Coen Nuijten — te sturen naar: Coen Nuijten, Zonnehof 24, 2743 LN in Waddinxveen. Nadat Coen Nuijten de geretourneerde producten heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag teruggestort aan de klant. Het risico en de gemaakte kosten voor het retour zenden liggen altijd bij de klant.

Garanties

Op de door Coen Nuijten geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Privacy

Coen Nuijten legt uw persoonsgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en relatiebeheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van de Coen Nuijten. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan info@coennuijten.nl.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Coen Nuijten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Coen Nuijten. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Coen Nuijten kunnen worden uitgesloten.

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Coen Nuijten geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Coen Nuijten garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Coen Nuijten geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Coen Nuijten is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Coen Nuijten, dan wel tussen Coen Nuijten en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Coen Nuijten.

Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Coen Nuijten serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij Coen Nuijten via info@coennuijten.nl.

Coen Nuijten zal binnen vijf werkdagen de klacht proberen op te lossen. Coen Nuijten zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Coen Nuijten. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Coen Nuijten. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Adreswijziging

Zolang Coen Nuijten geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij het Coen Nuijten bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u het Coen Nuijten om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Diversen

Coen Nuijten is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Coen Nuijten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Coen Nuijten en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

Algemene Verkoopvoorwaarden Spreek en / of Coach traject:

Aanvraag & boeking

 • Wanneer u een aanvraag indient dan ontvangt u op korte termijn een passende offerte voor uw bedrijf. Wanneer jullie akkoord zijn met de prijs dan ontvangen we graag een getekende (of geaccordeerde) offerte retour per mail.
 • Na ontvangst van de getekende offerte zal Coen Nuijten de afgesproken data definitief in zijn agenda zetten. Daarin behouden wij altijd het recht om de gemaakte data te verplaatsen indien nodig door omstandigheden.
 • De reiskosten volgens offerte gelden alleen binnen Nederland. Voor omliggende landen wordt een aangepast bedrag berekend op de offerte.

Voorbereiding

 • Coen Nuijten zal persoonlijk afstemmen (of in overleg door een collega) wat de behoeftes zijn van het bedrijf. Op basis van deze informatie zal het team aan de slag gaan voor uw bedrijf.

Annulering

 1. Indien de offerte na het tekenen wordt ontbonden door jullie als bedrijf, heeft Coen Nuijten recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Coen Nuijten zijn toe te rekenen.
  1. Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het traject of spreekmoment: 100% van de offerte.
  1. Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de offerte.
  1. Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de offerte.
  1. Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het traject of spreekmoment : 25% van de offerte.
 1. Als Coen Nuijten zijn contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. Coen Nuijten zal zijn uiterste best doen om een nieuwe passende datum te vinden. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

De training

 • Coen Nuijten is tijdig aanwezig om af te stemmen en eventuele materialen klaar te zetten. Mocht dit niet lukken door omstandigheden zal er z.s.m. contact opgenomen worden.
 • Indien er sprake is van parkeerkosten, zullen jullie dit bedrag aan Coen Nuijten vergoeden.

Betaling

 • Jullie ontvangen direct na het traject of spreekmoment de factuur. Deze kan uiterlijk 30 dagen na het afronden van traject of spreekmoment betaald worden.
 • Bij langer lopende trajecten zal er een tussentijdse factuur gestuurd worden welke eveneens binnen 30 dagen betaald dient te worden.
 • Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald zullen wij een herinnering versturen en €15,- administratiekosten in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

 1. Alle toegebrachte schade van Coen Nuijten veroorzaakt door aanwezige wordt door jullie volledig vergoed tegen taxatiewaarde.
 2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Coen Nuijten kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
 3. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar leveren voor Coen Nuijten overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Privacy

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Door ondertekening van de offerte gaan jullie akkoord met het verzoek van Coen Nuijten om tijdens en na het traject of spreekmoment publiciteit te maken van de geleverde diensten op de bekende kanalen van social media.

Slim subsidie

 • Bij akkoord op het traject met Coen Nuijten via de SLIMsubsidie zullen de afgesproken delen doorlopen moeten worden. Mocht je dit toch niet willen zal Coen alsnog de geplande kosten in rekening brengen. Om boetes en uitschrijving van het SLIMsubsidie te voorkomen.
 • Alle activiteiten die binnen de SLIMsubsidie vallen moeten nauwkeurig worden bijgehouden om uit eindelijk te verantwoorden aan SLIM.
 • Zodra de factuur is verstuurd en volledig is betaald kan het papierwerk worden ingediend bij de SLIM. Dan heeft SLIM 90 dagen de tijd om alles te controleren om vervolgens aan jullie direct uit te keren.
 • Ten allertijden bent u als bedrijf verantwoordelijk voor de hele subsidie. Coen Nuijten en collega’s zullen hierin ondersteunen.